Điều khoản và Điều kiện là gì

Điều khoản và Điều kiện là một tập hợp các quy tắc và nguyên tắc mà người dùng phải đồng ý để sử dụng trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn. Nó hoạt động như một hợp đồng pháp lý giữa bạn (công ty) có trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động và người dùng truy cập vào trang web và ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn.

Bạn tùy thuộc vào việc thiết lập các quy tắc và nguyên tắc mà người dùng phải đồng ý. Bạn có thể coi thỏa thuận Điều khoản và điều kiện của mình là thỏa thuận pháp lý trong đó bạn duy trì quyền loại trừ người dùng khỏi ứng dụng của mình trong trường hợp họ lạm dụng ứng dụng của bạn và nơi bạn duy trì quyền hợp pháp của mình trước những kẻ lạm dụng ứng dụng tiềm năng, v.v.

Điều khoản và Điều kiện còn được gọi là Điều khoản Dịch vụ hoặc Điều khoản Sử dụng.

Loại thỏa thuận pháp lý này có thể được sử dụng cho cả trang web và ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn. Không bắt buộc (thực tế là không nên) phải có các thỏa thuận Điều khoản và Điều kiện riêng biệt: một cho trang web của bạn và một cho ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn.

Việc tiết lộ Sở hữu trí tuệ sẽ thông báo cho người dùng rằng nội dung, biểu tượng và các phương tiện trực quan khác mà bạn đã tạo là tài sản của bạn và được bảo vệ bởi luật bản quyền.
Điều khoản Chấm dứt sẽ thông báo rằng tài khoản của người dùng trên trang web và ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn hoặc quyền truy cập của người dùng vào trang web và thiết bị di động của bạn (nếu người dùng không thể có tài khoản với bạn) có thể bị chấm dứt trong trường hợp lạm dụng hoặc theo quyết định riêng của bạn.
Luật điều chỉnh sẽ thông báo cho người dùng luật nào điều chỉnh thỏa thuận. Đây là quốc gia mà công ty của bạn đặt trụ sở chính hoặc quốc gia mà từ đó bạn vận hành trang web và ứng dụng dành cho thiết bị di động của mình.
Điều khoản Liên kết đến Trang web Khác sẽ thông báo cho người dùng rằng bạn không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ trang web của bên thứ ba nào mà bạn liên kết đến. Loại điều khoản này nói chung sẽ thông báo cho người dùng rằng họ có trách nhiệm đọc và đồng ý (hoặc không đồng ý) với các Điều khoản và Điều kiện hoặc Chính sách Bảo mật của các bên thứ ba này.
Nếu trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn cho phép người dùng tạo nội dung và công khai nội dung đó với những người dùng khác, phần Nội dung sẽ thông báo cho người dùng rằng họ sở hữu các quyền đối với nội dung mà họ đã tạo.

Điều khoản “Nội dung” thường đề cập đến việc người dùng phải cấp cho bạn (trang web hoặc nhà phát triển ứng dụng dành cho thiết bị di động) giấy phép để bạn có thể chia sẻ nội dung này trên trang web / ứng dụng dành cho thiết bị di động của mình và cung cấp nội dung đó cho những người dùng khác.

Vì nội dung do người dùng tạo là công khai với những người dùng khác nên phần thông báo DMCA (hoặc Vi phạm bản quyền) sẽ hữu ích để thông báo cho người dùng và tác giả bản quyền rằng, nếu bất kỳ nội dung nào bị phát hiện là vi phạm bản quyền, bạn sẽ phản hồi bất kỳ yêu cầu gỡ xuống theo DMCA nào nhận được thông báo và bạn sẽ gỡ nội dung xuống.